Politica de confidențialitate

 

­­

CONTRACT

cu privire la prestarea serviciilor de instruire la cursurile de conducere a autovehiculului pentru categoria „B”

 

     

            SRL ,,Auto-Instructor”, denumită în continuare Şcoala-auto, cu sediul MD-2051, mun. Chişinău,  str. Sarmizegetusa 37/2, cod fiscal 1009600031282, BC „Moldova Agroindbank” SA, fil.15  c/b AGRNMD2X443, cod IBAN MD79AG000000022511402103, reprezentată prin Directorul Artur Cecan , care activează în baza statutului şi elevul__________________________________________________________, legitimat(ă) prin BI seria ____ nr.______________, IDNP_____________________________, cu domiciliul __________________________________________________________________________, număr de telefon fix (numărul părinților) _________________________ denumit în continuare CURSANT, ambele denumite în continuare PĂRŢI, conducându-se de prevederile Legii privind siguranța traficului rutier nr. 131-XVI din 07.06.2007, Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier nr. 1452 din 24.12.2007, au încheiat prezentul contract cu următoarele prevederi:

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie pregătirea și instruirea teoretică și practică a cursantului la cursurile de conducere a autovehicului pentru categoria „B” în incinta Școlii Auto.

1.2 Instruirea pentru obținerea permisului de conducere a autovehicului se va realiza în termen de nu mai puțin de 3 luni.

1.3 Lecțiile de teorie se desfășoară 3 zile pe săptămînă (într-o săptămînă) și în următoarea săptămînă – 2 zile. În cazul în care perioada de studii va fi în timpul vacanței, lecțiile se vor recupera săptămînal de 3 ori, conform graficului stabilit de către profesorul de siguranță rutieră.

1.4 Sunt obligatorii 60 ore practice (45 min).

1.5 Durata lecţiei teoretice este de 180 de minute (cu interval de 10 min pauză între ele, conform Curriculei*), iar  în cadrul lecțiilor practice e posibil de efectuat maxim 2 lecții (90 min) în zi.

1.6 Studiile se încheie cu examenul intern (proba practică și teoretică). 

1.6.1 Cursantul este admis la proba practică DOAR după susținerea teoriei. Primele 2 încercări de susținerea probei de teorie se stabilesc de către școală la distanța de 1 săptămînă fiecare.

1.6.2 Proba practică (etapa oraș și poligon) se desfășoară conform graficului stabilit de către școală, iar cursantul se poate apropia în orice zi din cele stabilite, nu mai devreme decât data hotărîtă pentru grupa în care este înregistrat. 

1.6.3 Pentru a fi admis la proba teoretică fiecare cursant trebuie să suțină evaluarea internă. Prima  evaluare și prima reevaluare sunt din contul cursului, 3-a încercare este contra cost - 50 lei. Reexaminările examenului intern proba practică se achită contracost – 100 lei și proba teoretică– 50 lei.

1.6.4 Terenul de desfășurare a examenului (etapa poligon) și ruta pentru etapa oraș se stabilește de către școală.

1.7 Pentru examenul intern, administraţia școlii alege tipul de maşină pe care se susţine examenul (Dacia sau Skoda pentru mecanică/ Renault pentru automat). Cursantul trebuie să se conformeze alegerii școlii și să susțină proba practică fără doleanțe la administrația școlii. 

1.8 La finele examenulului intern (proba teoretică), cursantului nu i se oferă posibilitatea de a vedea greșelile comise. Acesta se poate realiza doar depunînd o contestare pe numele directorului școlii. Biletul de examinare (cu greșelile comise) se va vedea, doar după semnarea cererii de către director împreună cu comisia de profesori.

1.9 Doar după susținerea examenului (proba teoretică și proba practică (oraș/poligon)), cursanților li se înmînă certificatul de școlarizare. Certificatul se eliberează exclusiv în zilele de luni și joi. Prețul unui certificat de școlarizare este de 100 lei. În cazul pierderii certificatului de școlarizare, se emite un duplicat , contra-cost 100 lei. Emiterea de urgență a certificatului de școlarizare (în afara zilelor prevăzute) se efectuează doar în cazul prezenței confirmării programării de urgență la examen (ASP) și cu achitarea taxei contra cost – 100  lei, adițional costului certificatului.

1.10 Nu este admis la examenul intern cursantul care nu a achitat suma integral pentru teorie și practică și cei care se prezintă în ziua examenului fără cartea pentru practică.

1.11 În cazul în care după nesusținerea examenului intern, cursantul nu se mai apropie în cadrul școlii pentru a continua studiile, Școala auto nu poartă nici o responsabilitate față de starea acestuia (nu este obligată să-l sune, să-l caute). Este de datoria cursantului să caute să continuie studiile și să primească certificatul de școlarizare, prin aceasta, Școala auto nu are nici o atribuție la trecerea timpului (1 an de la finisarea studiilor) sau cu taxa pentru lecțiile practice luate la alte școli.

 

II. TAXA DE INSTRUIRE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ:

2.1. Taxa de instruire pentru lecțiile teoretice constituie ________lei.

2.2. Taxa de instruire pentru lecțiile practice constituie  ________lei. Sunt obligatorii 30 lecții practice.

2. 3 Taxa pentru certificatul de școlarizare constituie – 100 lei.

2 .4  Taxa pentru examen intern practic constitue -100 lei

2.5. Suma totală a prezentului contract va constitui _______lei.

2.6. Data aproximativă de începere a orelor de teorie ~  _________________.

2.7  Manualele (regulamentul circulației rutiere și chestionarele) pot fi procurate de la școala auto sau de la oricare librărie, la decizia fiecărui cursant. Școala auto nu poartă nici o responsabilitate cu privire la modificarea manualelor, respectiv banii pentru procurarea manualelor nu pot fi întorși.

2.8. Plata pentru serviciile prestate de către școală (teoria) se efectuează de către cursant în termen de 10 zile din momentul creării contului (înregistrării în grupă), iar plata pentru practică se efectuează pînă la începerea practicii.

2.9. Prețul indicat în punctul 2.2 este valabil doar pentru pachetul de 60 ore practice. În cazul în care cursantul dorește mai multe ore practice (decît cele 60 prevăzute conform contractului), prețul va fi calculat conform tarifelor stabilite de către școală.

2.10. În cazul în care cursantul s-a înregistrat on-line pentru înmatriculare la școală și/sau și-a ales zile pentru orele practice, atunci acesta are obligația

de a achita în decurs de 2 zile taxa de școlarizare și/sau taxele pentru orele practice, în caz contrar administrația școlii v-a radia din lista cursanților sau din grafic orele alese de cursant, fără a da careva explicații în acest sens și a preaviza în acest sens cursantul.

2.11. Taxa de școlarizare poate fi modificată unilateral de către Școala-auto proporţional schimbării, majorării prețului la carburanți, accesorii pentru întreținerea tehnică a automobilului, majorării ratei impozitelor şi taxelor generale de stat şi locale, precum şi în alte cazuri, prevăzute de legislaţie, iar Cursantul o dată cu semnarea prezentului contract din start declară că îi sunt clare aceste condiții și este de acord necondiționat să plătească taxa de instruire în caz de modificare a acesteia pe temeiurile indicate în acest punct. 

2.12. Mărimea taxei de instruire poate fi modificată unilateral de către Școala-auto şi în cazul în care condiţiile economice (precum ar fi creșterea prețurilor de piață la genul dat de servicii, etc) fac ca neajustarea să fie inechitabilă.

2.13. Taxa de școlarizare se modifică și în cazul în care printr-un act al unei instituții de stat sau în baza unui act cu caracter normativ se dispune mărirea numărului de ore pentru instruirea teoretică și practică. În acest caz costul taxei de instruire se va mări proporțional cu numărul de ore adăugate în baza actului normativ.

2.14. În caz dacă părţile nu ajung la un numitor comun privind stabilirea preţului conform p.2.8., 2.9., 2.10 atunci Școla-auto va avea dreptul de a rezilia unilateral anticipat contractul dat, iar Cursantul nu va avea dreptul să solicite restituirea plăților pentru cursurile deja petrecute. Data rezilierii contractului va fi cea indicată în preavizul transmis Cursantului de către Școala-auto. Termenul de preaviz fiind 5 zile lucrătoare.

 

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

3.13  Cursantul se obligă:

- să se înscrie în cadrul școlii cu buletinul de identitate valabil, sau acesta nu trebuie să expire pe perioada studiilor. În cazul în care studentul se prezintă cu buletinul de identitate nevalabil, acesta urmează a fi perfecționat, iar școala auto nu poartă răspundere de perioada începerii  studiilor, finisarea lor, sau 

neîncadrarea persoanei în același timp cu grupa lui. Același lucru este valabil cînd persoana în momentul înregistrării, figurează cu instruirea la altă școală auto. 

- Să respecte regimul de lucru al Școlii auto și regulile interne aprobate prin ordinul administrației și plasate pe panoul de informare;

*Lecțiile teoretice pot dura de la 120-180 min (la decizia profesorului de teorie) în dependență de performanța și competența cursanților

 - să prezinte avizul narcologic şi adeverinţa comisiei medicale specializate pînă la începerea lecțiilor teoretice;

 - să respecte regulile de comportament aprobate în Scoala auto, purtînd responsabilitate juridică în caz de nerespectare a acestora;

 - să efectueze plata pentru instruire prevăzută în capitolul II al prezentului contract;
 - să se prezinte la cursuri într-o stare psiho-fizică corespunzătoare pentru desfășurarea lecțiilor teoretice și practice;

 

- să nu se prezinte sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, substanțelor psihotrope sau a medicamentelor care afectează calitățiile psihomotorii;

 - să anunțe amânarea orelor practice cu cel puțin 24 de ore înaintea programării prin apel telefonic. În cazul  nerespectării acestei cerințe, lecția se consideră ca efectuată și nu se mai recuperează\

 - să posede cu sine, certificatele medicale și fișa de practică în timpul lecțiilor practice.

 - să se prezinte la lecțiile practice cu cartea de practică. La finele studiilor caietul trebuie să fie deplin completat, cu admiterea de către instructor de  la o etapă la alta. Caietul se păstrează pînă la sfîrșitul studiilor și se prezintă în școală după examenul intern. În cazul pierderii acestuia, studentul poate primi altul contraplată – 50 lei.

 - să evalueze electronic instructorii după fiecare lecție de practică, în mod obligatoriu conform regulamentului intern;

- să se prezinte la lecțiile practice în încălțăminte corespunzătoare (vara se interzic sandalele și slapii).

- să semneze în scris acordul/dezacordul cu privire la înregistrarea video a lecțiilor practice.

- în cazul în care studentul întîrzie cu prezentarea graficului, școala auto nu poartă nici o răspundere de neîncadrare a acestuia în perioada celor 3 luni de practică. Lecțiile practice se vor face conform graficului avantajos cursantului, în sincronizare cu graficul liber al instructorilor. În acest sens, studiile pot să se prelungească peste perioada de 3 luni. 

-să nu afișeze public, să nu publice în grupuri pe viber, watsapp, telegram, etc sau pe rețele de socializare și să nu transmită terțelor persoane prezentul contract fără a avea acordul scris în acest sens a Școlii-auto, sub restricția penalizării prevăzute mai jos în prezentul contract.

-în cazul în care cursantul nu a finisat studiile în perioada stabilită de prezentul contract, dar le-a întrerupt neprezentîndu-se la ore și a revenit din nou la studii peste careva timp, atunci acesta este obligat să achite diferența de preț din suma rămasă pentru cursurile nefinisate (numărul de ore teoretice sau practice) și prețul nou stabilit la Școala-auto, în cazul în care în această perioadă de absență a Cursantului, costurile pentru orele indicate în prezentul contract au fost modificate de către Școala-auto.

3.1.4. Cursanţii care absentează de la lecţii sunt exmatriculaţi sau li se propune audierea unui curs suplimentar obligatoriu contra plată, în funcţie de procentul de ore absentat.

3.1.5. La rezilierea contractului înainte de termen sau încetarea contractului în legătură cu expirarea termenului sau în alte circumstanţe prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova sau prezentul contract, Cursantul nu va avea dreptul să solicite de la  Școla-auto restituirea sumelor pentru orele, cursurile petrecute de facto sau care nu au avut loc din vina Cursantului și care conform prezentului contract se achită din contul Cursantului. 

3.1.6. Cursantul își asumă deplina răspundere materială civilă față de SRL „Auto-Instructor” -Școala Auto Artur Cecan în cazul în care va deteriora sau va tampona automobilul pe care petrece lecțiile practice și/sau susține examenul practic intern.

3.1.7. În  caz de survenire a cazului de răspundere materială civilă, Cursantul se obligă în decurs de 5 (cinci) zile de la data survenirii cazului să restituie integral SRL „Auto-Instructor” -Școala Auto Artur Cecan întreg prejudiciul cauzat legat de reparația automobilului: manopera, vopsirea și/sau pisesele auto deteriorate.

3.1.8. Cursantul este obligat să plătească taxa de instruire şi alte plăţi prevăzute de Capitolul II din prezentul contract în termenele şi condiţiile stabilite de prezentul contract. 

3.2. Drepturile și obligațiile Scolii:

3.2.1 Școala dispune de dreptul de a exmatricula cursantul în caz de:

În perioada studiilor SRL ,,Auto-Instructor” își rezervă dreptul să exmatriculeze studentul din inițiativă proprie, fără reîntoarcerea banilor achitaí pentru studii, dacă nu sunt respectate condițiile prezentului contract sau dacă studentul:

- a plecat din țară pentru un timp îndelungat și nu a frecventat orele;

- pentru absenţe nemotivate la cel puţin 25% din timpul prevăzut pentru orele de curs din programul de instruire aprobat (mai mult de 8 zile absentate);

- din dorința proprie a elevului (pe baza unei cereri scrise) – exmatricularea se efectuază fără întoarcerea banilor pentru studii;

- din motive de boală, la apariţia contraindicaţiilor medicale pentru continuarea studiilor,

- în alte cazuri prevăzute de regulamentul școlii și/sau legislației în vigoare.

După finalizarea studiilor, dacă cursantul nu se promovează  la examenele interne, acesta va putea fi exmatriculat din cadrul școlii doar pe temeiul unei cereri scrise. În lipsa unei cereri scrise (dacă trec mai mulți ani de la finisarea studiilor) cursantul va continua să rămînă în baza de date a școlii (cursanții.registru.md).

3.2.2. Școala auto are dreptul de a rezilia unilateral anticipat prezentul contract, în cazul în care cursantul încalcă prevederile prezentului contract sau nu va fi de acord cu majorarea costurilor pentru cursuri conform Capitolului 2 din prezentul contract. 

3.2.3. Școala auto este în drept să limiteze accesul Cursantului la cursurile teoretice și practice, să stopeze livrarea Serviciilor, precum şi să ia alte măsuri, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către Cursant a carorva din obligaţiile asumate prin prezentul contract. În acest caz Cursantul nu are dreptul de a solicita careva explicații sau restituirea taxelor achitate pentru orele deja petrecute.

 

IV. REZILIEREA CONTRACTULUI:

 1. Scoala are dreptul să rezilieze unilateral prezentul contract în următoarele cazuri:
 • În caz de exmatriculare din cadrul școlii, contractul se consideră automat reziliat.
 • În cazul rezilierii contractului (după înregistrarea grupei în sistemul cursanții.registru.md – Agenția Servicii Publice) banii achitați pentru studii nu se reîntorc cursantului.
 •  În caz de exmatriculare din cadrul școlii (după înregistrarea grupei în sistemul cursanții.registru.md – Agenția Servicii Publice) banii achitați pentru studii nu se reîntorc cursantului.
 •  În cazul nefinalizării cursului conform programului de instruire aprobat, din vina cursantului, sau din cauza absențelor nemotivate;
 • În cazul neachitării taxei pentru instruire stabilite în capitolul II al prezentului contract;
 • În cazul neprezentării avizului narcologic, a adeverinţei comisiei medicale specializate și a avizului psihiatrului.
 • În cazul nefrecventării a 25% din orele teoretice (absențe nemotivate, cel puțin 8 zile absentate) 
 • În cazul în care cursantul nu poate frecventa cursurile teoretice (motiv de boală, plecarea peste hotarele țării) banii nu se reîntorc. Cursantul va fi exmatriculat din cadrul școlii, iar la reîntoarcerea în țară sau la restabilirea stării de sănătate acesta poate continua studiile într-o altă grupă.
 • În cazul în care cursantul nu a reușit să facă certificatele medicale pînă la înregistrarea grupei în sistemul ASP, iar ulterior nu are permisiunea din partea medicilor să studieze la școala auto, în prealabil achitînd și prețul pentru practică, se reîntorc doar banii pentru practică, cei de la teorie rămîn nerecuperați.
 1. SRL ,,Auto-Instructor” își rezervă dreptul de a  exmatricula și de a rezilia contractul fără a anunța cursantul despre această intenție în prealabil.
 2. În caz dacă părţile nu ajung la un numitor comun privind stabilirea preţului conform p.2.8., 2.9., 2.10 atunci Școla-auto va avea dreptul de a rezilia unilateral anticipat contractul dat, iar Cursantul nu va avea dreptul să solicite restituirea plăților pentru cursurile deja petrecute. Data rezilierii contractului va fi cea indicată în preavizul transmis Cursantului de către Școala-auto. Termenul de preaviz fiind 5 zile lucrătoare.
 3. Școala auto are dreptul de a rezilia prezentul contract, în cazul în care Cursantul nu plăteşte taxa de instruire practică sau teoretică în decurz de 5 zile calendaristice de la data semnării prezentului contract sau încalcă termenul de plată a taxei de instruire mai mult de 2 ori în perioada de valabilitate a contractului;

 

V. CONDIȚII DE CONFIDENȚIALITATE

 1.  Prezentul contract semnat între părți și clauzele din acesta sunt strict confidențiale și nu pot fi date publicului, nu poate fi afișate pe rețele de socializare, grupurilor din aplicațiile telefonice (viber, watsapp, telegram, etc) sau transmise terțelor persoane fără acordul scris al părților
 2.  În cazul încălcării p.5.1. din prezentul contract, partea care a admis această încălcare, este ținută să despăgubească cealaltă parte cu un prejudiu stabilit în comun acord prin prezenta clauză în mărime de 50% din prețul contractului și urmează a fi achitată de către partea vinovată în decurs de 5 zile de la data notificării de către partea păgubită.

 

VI. DISPOZIȚII FINALE

6.1. În cazul apariţiei divergenţilor referitoare la prezentul contract, părţile le vor soluţiona în mod amiabil. Litigiile nesoluţionate se vor rezolva în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

6.2. Completările şi modificările la contract sunt valabile doar dacă se va întocmi un acord adiţional semnat de ambele părţi, devenind parte integrantă a contractului.

6.3. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare de la data semnării lui.

6.4. Contractul este valabil pentru toată perioada de instruire a cursantului în Școala auto.