Ce căutați?

Politica de confidențialitate

 

 

             SRL Auto-Instructor, denumită în continuare Şcoala-auto, cu sediul MD-2051, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 37/2, cod fiscal 1009600031282, BC „Moldova Agroindbank” SA, fil.15  c/b AGRNMD2X443, cod IBAN MD79AG000000022511402103, reprezentată prin Director domnul Artur Cecan, care activează în baza statutului şi elevul________________________________________________________________________________, legitimat(ă) prin BI seria ________ nr.______________, CNP_____________________________, cu domiciliul ____________________________________________________, denumit în continuare CURSANT, ambele denumite în continuare PĂRŢI, conducându-se de prevederile Legii privind siguranța traficului rutier nr. 131-XVI din 07.06.2007, Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier nr. 1452 din 24.12.2007, au încheiat prezentul contract cu următoarele prevederi:

 

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie pregătirea și instruirea teoretică și practică a Cursantului la cursurile de conducere a autovehicului pentru categoria „B” în incinta Școlii Auto.

1.2 Instruirea pentru obținerea permisului de conducere a autovehicului se va realiza în termen de 3 luni.

1.3 Cursurile de conducere a autovehicului pentru categoria „B” va cuprinde 144 de ore teoretice și 40 ore practice (45 min).

1.4 Durata lecţiei teoretice este de 180 de minute (cu interval de 10 min pauză între ele), iar  în cadrul lecțiilor practice e posibil de efectuat maxim 2 lecții (90 min) în zi.

1.5 Studiile se încheie cu examenul intern (partea practică și teoretică). În cazul nesusținerii examenului intern din prima încercare, fiecare reexaminare costă 50 lei. În urma nesusținerii părții practice, cursantul trebuie să ia 2 lecții practice și apoi urmează reexaminarea ulterioară. Reexaminarea are loc doar prin programare. Cursantul trebuie să se programeze, să ia 2 lecții practice, apoi ulterior vine la examen. Examenul poate fi atît la terenul nr. 1 cît și la terenul nr. 2, prin alegere aleatorie.

1.6 Pentru examenul intern, administraţia școlii alege tipul de maşină pe care se susţine examenul (Dacia sau Skoda pentru mecanică/ Renault sau Toyota pentru automat). Studentul trebuie să se conformeze alegerii școlii și să susțină examenul practic fără doleanțe la administrația școlii.

1.7. La finele examenulului intern, studentului nu i se oferă posibilitatea de a vedea rezultatele examenului. Acesta se poate realiza doar depunînd o contestare pe numele directorului școlii. Biletul de examinare se va vedea, doar după semnarea cererii de către director.

1.7  După susținerea examenului, cursanților li se înmînă certificatul de școlarizare. Prețul unui certificat de școlarizare este de 100 lei. În cazul pierderii certificatului de școlarizare, se emite un duplicat (o singură dată). În cazul pierderii ulterioare a duplicatului, studentului nu se mai emite un duplicat al certificatului de școlarizare.

 

II. TAXA DE INSTRUIRE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ:

2.1. Taxa de instruire pentru lecțiile teoretice constituie _______lei.

2.2. Taxa de instruire pentru lecțiile practice constituie  _______lei. Sunt obligatorii 20 lecții practice (90 min), a 21-a lecție constituind-o lecția din cadrul examenului.

2.3. Suma totală a prezentului contract va constitui ______lei.

2.4. Plata pentru serviciile prestate de către școală, (teoria) se efectuează de către cursant pînă la începerea lecțiilor teoretice iar plata pentru practică se efectuează pînă la începerea practicii.

2.5. Prețul indicat în punctul 3.2. este valabil doar pentru pachetul de 40 ore practice. În cazul în care cursantul dorește mai multe ore practice (decît cele 40 prevăzute conform contractului), prețul va fi conform tarifelor stabilite de către școală.

 

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

3.1. Drepturile și obligațiile cursantului

3.1.1. Cursant poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile şi aptitudinile psihologice, de vârstă, apt din punct de vedere medical pentru a obţine permisul de conducere la categoria „B”.

3.1.2. Cursantul dispune de următoarele drepturi:

- să-şi expună liber convingerile, opiniile, ideile;

- să-şi dezvolte abilităţile şi capacităţile personale;

- să-şi realizeze potenţialul creativ;

- să utilizeze baza didactico-materială a Școlii Auto.

3.1.3. Cursantul se obligă:

- să frecventeze sistematic lecţiile teoretice şi practice organizate de Școala Auto, conform orarului și programului de instruire aprobat;

- să însuşească materia prevăzută de programul de instruire aprobat, pentru a acumula cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare pentru a conduce vehiculul în siguranţă;

- să cunoască şi să respecte tehnica securităţii, regulile de protecţie antiincendiară şi normele sanitar-igienice;

- să se înscrie în cadrul școlii cu buletinul de identitate valabil, sau acesta nu trebuie să expire pe perioada studiilor. În cazul în care studentul se prezintă cu buletinul de identitate nevalabil, acesta urmează a fi perfecționat, iar școala auto nu poartă răspundere de începerea studiilor, finisarea lor, sau neîncadrarea persoanei în același timp cu grupa lui. Același lucru este valabil cînd persoana în momentul înregistrăii, figurează cu instruirea la altă școală auto. Școala auto nu poartă răspundere de începerea studiilor, finisarea lor, sau neîncadrarea persoanei în același timp cu grupa lui.

- să prezinte avizul narcologic şi adeverinţa comisiei medicale specializate pînă la începerea lecțiilor teoretice;

- să respecte regulile de comportament aprobate în Scoala auto, purtînd responsabilitate juridică în caz de nerespectare a acestora;

- să efectueze plata pentru instruire prevăzută în capitolul III al prezentului contract;
- să se prezinte la cursuri într-o stare psiho-fizică corespunzătoare pentru desfășurarea lecțiilor teoretice și practice;

- să nu se prezinte sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, substanțelor psihotrope sau a medicamentelor care afectează calitățiile psihomotorii;

- să anunțe amânarea orelor practice cu cel puțin 24 de ore înaintea programării prin apel telefonic. În cazul  nerespectării acestei cerințe, lecția se consideră ca efectuată și nu se mai recuperează.

- să posede cu sine, certificatele medicale și fișa de practiă în timpul lecțiilor practice.

-  să se prezinte la lecțiile practice cu caietul de practică. La finele studiilor caietul trebuie să fie deplin completat, cu admiterea de către instructor de  la o etapă la alta. Caietul se păstrează pînă la sfîrșitul studiilor și se prezintă în școală după examenul intern. În cazul pierderii acestuia, studentul poate primi altul contraplată – 50 lei.

- să se prezinte la lecțiile practice în încălțăminte corespunzătoare (vara se interzic sandalele și slapii).

- să semneze în scris acordul/dezacordul cu privire la înregistrarea video a lecțiilor practice.

- în cazul în care studentul întîrzie cu prezentarea graficului, școala auto nu poartă nici o răspundere de încadrarea acestuia în perioada celor 3 luni de practică. Lecțiile practice se vor face conform graficului avantajos cursantului, în sincronizare cu graficul liber al instructorilor. În acest sens, studiile pot să se prelungească peste perioada de 3 luni.

 

3.1.4. Cursanţii care absentează de la lecţii sunt exmatriculaţi sau li se propune audierea unui curs suplimentar obligatoriu contra plată, în funcţie de procentul de ore absentat.

 

3.2. Drepturile și obligațiile Scolii:

3.2.1 Școala dispune de dreptul de a exmatricula cursantul în caz de:

a) nerespectarea de către cursant a unei prevederi din prezentul contract;

b) nerespectarea de către cursant a legislației Republicii Moldova în vigoare;

c) pentru nereuşită la lecțiile teoretice și practice;

d) pentru absenţe nemotivate la cel puţin 25% din timpul prevăzut pentru orele de curs din programul de instruire aprobat;

e) din motive de boală, la apariţia contraindicaţiilor medicale pentru continuarea studiilor,

f) în alte cazuri prevăzute de regulamentul scolii și/sau legislației în vigoare.


IV. REZILIEREA CONTRACTULUI:

  1. Modificarea clauzelor Contractului, prelungire sau rezilierea lui se efectuează cu acordul părţilor contractante.
  2. Scoala are dreptul să rezilieze unilateral prezentul contract în următoarele cazuri:
  • în cazul nefinalizării cursului conform programului de instruire aprobat, din vina cursantului;
  • în cazul neachitării taxei pentru instruire stabilite în capitolul III al prezentului contract;
  • în cazul neprezentării avizului narcologic,a adeverinţei comisiei medicale specializate și a avizului psihiatrului.
  • în cazul nefrecventării a 25% din orele teoretice (absențe nemotivate) 
  • în cazul rezilierii contractului (după înregistrarea grupei la I.S. CRIS REGISTRU) banii achitați pentru teorie nu se reîntorc cursantului.
  • în cazul în care cursantul nu poate frecventa cursurile teoretice (motiv de boală, plecarea peste hotarele țării) banii nu se reîntorc. Cursantul trebuie să scrie o cerere în care solicită suspendarea studiilor pînă la reîntoarcerea în țară sau pînă la restabilirea stării de sănătate.
  1. Despre intenţia uneia dintre părți de a rezilia contractul, partea cointeresată informează cealaltă parte contractantă cu 15 zile înainte de data rezilierii.

 

V. DISPOZIȚII FINALE

 

5.1. În cazul apariţiei divergenţilor referitoare la prezentul contract, părţile le vor soluţiona în mod amiabil. Litigiile nesoluţionate se vor rezolva în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

5.2. Completările şi modificările la contract sunt valabile doar dacă se va întocmi un acord adiţional semnat de ambele părţi, devenind parte integrantă a contractului.

5.3. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare de la data semnării lui.