Termeni și Condiții

Condițiile de achitare a serviciilor prestate de către Școala auto ARTUR CECAN prin intermediul Online

 

1. Termeni şi condiţii:

Client — utilizator al serviciilor prestate de către Școala auto ARTUR CECAN în baza contractelor semnate de către Beneficiar și Client.

Beneficiar — SRL ,,Auto-Instuctor” sub numele comercial de Școala auto ARTUR CECAN, furnizor de servicii, adresa juridică str. Sarmizegetusa 37/2.

Bancă – este o instituție financiară, constituită în conformitate cu legislația RM și care activează în baza licenței pentru activitate bancară, emisă de organul competent conform prevederilor legale în vigoare. Instituţia care emite carduri bancare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele ei.

Banca-emitentă - banca care a emis cardul bancar.

Banca-acceptantă - banca care procesează operațiunile cu carduri bancare.

Card bancar — cardul de credit sau debit, emis de către bancă, constituind un instrument de plată fără numerar, ce oferă posibilitatea de a efectua operaţiuni cu mijloace băneşti care se află în conturile bancare ale Clienților.

Sistem de facturare — un sistem certificat şi automatizat care aparţine Beneficiarului, prevăzut pentru a duce evidenţa operaţiunilor privind achitarea pentru prestarea serviciilor de către client.

Internet — un sistem mondial de reţele de calculator, unite în mod voluntar, construit în baza protocolului IP şi rutării (direcţionării) pachetelor de date.

Cont personal — un cont electronic în Sistemul de facturare al Beneficiarului, care serveşte pentru a duce evidenţa volumului de servicii prestate sau care urmează a fi prestate, a intrărilor şi ieşirilor de mijloace financiare, prevăzute, conform Contractului încheiat între Client și Beneficiar, pentru plata serviciilor prestate de către Beneficiar.

Plătitor – orice persoană fizică, deţinătoare a unui card bancar valid, care iniţiază un transfer de mijloace băneşti prin Internet, pentru achitarea serviciilor prestate de către Beneficiar.

Plată online - transfer de mijloace bănești efectuate de către Client, pentru serviciile prestate de către SRL ,,Auto-Instructor” prin intermediul paginii web a beneficiarului.

Plată unică plată online efectuată de către Client o singură dată. Pentru a repeta plata, clientul trebuie să parcurgă toți pașii încă odată.

Cracking sau hacking - trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al Clientului sau alte servicii de securitate ale oricărei reţele, server, server web sau cont personal.

Regulament – termeni şi condiţii cu privire la achitarea pentru serviciile prestate de către Beneficiar, prin intermediul plăţilor online care sunt obligatorii spre executare şi respectare de către Client/Plătitor/Utilizator.

 

2. Descrierea generală a procedurii de achitare prin intermediul online:

 

2.1.  Accesînd pagina www.arturcecan.md, Clientul își va alege servicile necesare acestuia de a fi achitate (plata pentru teorie, plata pentru ore practice, programare la ore suplimentare, programare la examen practic repetat etc). Bifînd secțiunea ,,achitare online”, acesta va întroduce suma plății necesară de a fi achitată și transferată în contul Beneficiarului. După selectarea serviciului și sumei necesare, Clientul va furniza datele propriului său Card bancar, cum ar fi numărul cardului bancar, perioada de valabilitate şi codul secret ce permite efectuarea plăţilor online. Transferul acestor date se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranţă disponibile în cadrul Băncii-emitente. După întroducerea datelor, Clientul va apăsa butonul ,,Următoarea”. După verificarea cu succes a datelor întroduse, datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui canal securizat (protocol SSL). Informaţia se transmite în formă criptată şi se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plată al Băncii-acceptante.

 

2.2. Pentru serviciile prestate de către Beneficiar, pot achita atît persoanele fizice cît și cele juridice.

 

2.3. Toate achitările se efectuează în moneda națională - lei moldovenești (MDL). În cazul în care valuta operațiunii diferă de valuta achitărilor, convertirea sumei operațiunii se efectuează conform cursului  băncii-emitente la operațiunile cu cardul din ziua decontării.

 

2.4. Clientul care achită, este responsabil de întroducerea corectă și completă a tuturor datelor cerute pentru achitarea serviciilor. Dacă a fost întrodusă o sumă greșită sau a fost selectat un serviciu greșit, Clientul se poate adresa în cadrul oficiului școlii auto ARTUR CECAN, pentru a remedia această situație. Acesta va scrie o cerere în care va indica suma greșit achitată, sau serviciul selectat, semnătura acestuia și data adresării, împreună cu copia buletinului se vor lăsa administrației școlii auto care vor verifica această situație. Dacă informația este corectă, iar cererea se dovedește a fi întemeiată, mijloacele bănești care nu au fost transferate pentru un serviciu greșit vor fi transferate la serviciul corect solicitat de către Client.

3. Limitări :

3.1. Beneficiarul și/sau Banca-acceptatoare își rezervă dreptul de a stabili unilateral și fără preaviz niște limitări asupra posibilității Clienților de a transfera mijloacele bănești în contul Beneficiarului prin intermediul Cardului bancar, inclusi dar fără a se limita la: limitări privind țara emitentuui de Card bancar sau clasei Cardului bancar; țara de unde este originată tranzacția; numărul de transferuri într-o perioadă de timp sau limitări privind transferurile inițiate de pe o adresă internet. Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu informa Clientul despre motivele de stabilire a limitărilor.

 

3.2. Sub rezerva limitărilor stabilite în conformitate cu pct. 3.1, orice Deținător de card bancar VIsa, MasterCard sau American Express (inclusiv Visa Electron și Maestro) emis de către Băncile din Moldova, precum și de către Băncile străine (cu protecție 3D Secure), poate efectua achitarea pentru servicii prin intermediul serviciului ,,Plăți online”.

 

3.3. Transferul mijloacelor bănești prin intermediul Plății online, se efectuează luînd în considerare următoarele limitări: 

3.3.1. Plata online nu poate fi efectuată în cazul în care Clientul are o interdicție asupra efectuării plăților.

3.3.2. Pentru a putea efectua Plata online, trebuie să existe un contract între Client și Beneficiar, nu trebuie să există nici o modalitate de încetare a serviciilor prestate de către Beneficiar, cu excepția modalităților de încetare legate de neachitarea de către Client a plății pentru serviciile prestate de către Beneficiar.

3.3.3. Transferul de mijloace bănești poate fi efectuat doar indicînd sume cu cifre întregi.

3.3.4. Restricții privid suma plății:

  • suma unei plăți - trebuie să fie de cel puțin 20 lei;
  • suma unei plăți - trebuie să fie de cel mult 6000 lei.

3.4. Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica unilateral limitele sumelor de plată pentru Client.

3.5. Clientul nu poate solicita rambursarea mijloacelor bănești transferate, iar Beneficiarul nu va lua în considerare pretențiilor Clientului în ce privește rambursarea mijloacelor bănești în contul său bancar în urma unui transfer reușit/nereușit a mijloacelor bănești. Clientul poartă răspundere de corectitudinea numărului de Card indicat, privid date de expirare a valabilității cardului său bancar, asupra sumei de bani spre transfer.

3.6. În cazul rezilierii contractului de abonament, mijloacele bănești transferate în contul Beneficiarului prin intermediul plății online, vor fi rambusate Clientului în conformitate cu procedura standard de reziliere a contractelor elaborată de către Beneficiar și care este valabilă la momentul rezilierii.

3.7. Beneficiarul nu este responsabil:

  • de orice operațiune frauduloasă rezultată din acțiunile sau inacțiunile Clientului sau a părților terțe, sau pentru orice consecințe sau erori survenite în urma neglijenței Clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale
  • pentru orice prejudicii directe sau indirecte, cauzate Clientului sau Beneficiarului de nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a serviciului Plăți online, a acestui site web în legătură cu acesta. Toate pretențiile Clientul plătitor le poate adresa, după caz, Băncii emitente a cardului bancar.

Plătitorul acceptă această limitare a responsabilității Beneficiarului. În cazul în care Plătitorul nu acceptă prezentele Condiții, acesta nu va utiliza acest serviciul de Plăți online, prin intermediul site-ului www.arturcecan.md

 

4. Comisioane:

4.1. La transferul mijloacelor bănești pentru serviciile prestate de către Beneficiar, nu se percepe comision.

 

5. Alte condiții:

5.1. Clienții sunt anuntați despre încetarea sau modificarea prezentelor Condiții prin intermediul paginii web al Beneficiarului: www.arturcecan.md. Prezentele Condiții se consideră modificate din momentul afișării Condițiilor modificate pe pagina web sau din momentul indicat în anunț.

5.2. Beneficiarul nu are acces, nu prelucrează și nu păstrează informații confidențiale legate de Cardurile bancare ale Plătitorilor și nu este responsabil de confidențialitatea informației furnizate de către Plătitor prin intermediului internetului.

5.3. Prin utilizarea serviciului de Plată online, Plătitorul/Clientul își manifestă acordul expres cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către Beneficiar în scopul confirmării plății și pentru transmiterea oricărei informații în legătură cu plata efectuată sau cu serviciul furnizat. Datele furnizate de către Plătitor cu priivre la efectuarea plăților pentru un anumit serviciu trebuie să fie complete și corecte. Datele cu caracter personal vor putea fi transmise autoritățilro sau organelor de resort competente din țară sau de peste hotare, cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau efectuării unor alte verificări justificate în baza legii. 

5.4. Mijloacele bănești transferate în contul Beneficiarului prin intermediul Plății online, pot fi utilizate doar pentru achitarea serviciilor prestate de către Beneficiar. Aceste mijloace nu pot fi utilizate de către Plătitor în alte scopuri. În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a serviciului de Plăți online, Beneficiarul își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula fără preavizare accesul Plătitorului a serviciul de Plăți online.

5.5. În cazul revocării plății efectuate prin sistemul de Plăți online, indiferent de motiv, Plătitorul se obligă să compenseze Beneficiarului toate prejudiciile suportate de către Beneficiar în legătură cu revocarea plății respective, inclusiv suma plății transferate anterior și care este returantă ulterior în urma revocării plății, penalitățile aplicate de către sistemele de plăți internaționale care procesează plățile prin intermediul cardurilor bancare, comisioanele achitate instituțiilor bancare, cheltuieli de judecată și altele.

5.6. Plătitorul este responsabil de utilizarea Cardului bancar și poartă răspundere pentru orice acțiuni ale persoanelor terțe, efectuate din numele Plătitorului la utilizarea Cardului bancar al Plătitorului pentru efectuarea Plății online.

5.7. Plătitorul va răspunde pentru orice prejudicii, directe sau indirecte, aduse Beneficiarului cu indenție sau din culpă (neglijențp sau imprudență) proprie sau a persoanelor pentru care răspunde, sau ca urmare a folosirii frauduloase a serviciului de Plăți online, a nerespectării obligațiilro contractuale prevăzute de prezentele Confiții sau a săvîrșirii altor fapte ilicite de către aceștia.

5.8. Orice litigii între părți vor fi soluționate amiabil. în cazul în care litigiul nu poate fi soluționat pe care amiabilă, acesta se va soluționa de către instanțele competente din R. Moldova, conform legii Republicii Moldova.

5.9. Prin utilizarea serviciului de Plată online, Plătitorul acceptă toate clauzele prezentelor Condiții și este deacord cu condițiile de limitare a răspunderii Beneficiarului.